Samenwonen - Wettelijk

Twee personen die een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van hun stad of gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

U kan wettelijk samenwonen met een partner, een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee u geen seksuele relatie hebt.

U kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

 • juridisch bekwaam bent om een contract af te sluiten,
 • niet gehuwd bent,
 • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Sinds 24 februari 2020 is er geen samenwoningsplicht meer bij het afleggen van een verklaring wettelijke samenwoonst.

Hoe aanvragen

U legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de dienst Bevolking (loket 2 of 3). 

De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • datum van de verklaring;
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen;
 • gemeenschappelijke woonplaats;
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen;
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt;
 • verwijzing naar het eventuele 'samenlevingscontract' dat vooraf door een notaris opgesteld is.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming;
 • via een éénzijdige schriftelijke verklaring door één van de samenwonenden die wordt afgelegd bij de dienst Bevolking (dit gebeurt via een gerechtsdeurwaarder - kosten ten laste van de aanvrager);
 • door huwelijk;
 • door overlijden van één van de partners.

Wat meebrengen

De identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Hebt u de Belgische nationaliteit en bent u geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor alle verdere documenten.

Hebt u de Belgische nationaliteit niet en/of woont u niet in België, dan moet u zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

 • een uittreksel uit uw geboorteakte met aanduiding van de afstamming;
 • een attest van ongehuwde staat;
 • een uittreksel van de echtscheidingsakte als u gescheiden bent;
 • een uittreksel van de overlijdensakte als u weduwe of weduwnaar bent.