Subsidie wateroverlast waterwerende maatregelen

Inwoners in watergevoelige gebieden kunnen een subsidie krijgen voor de helft van de kosten met een maximum van 250 euro, als ze waterwerende preventiewerken aan hun huis uitvoeren, zoals schotten of muurtjes en in bepaalde gevallen pompen.

De duurzaamheidsambtenaar van de stad kan burgers advies geven hoe ze zinvolle waterwerende werken kunnen uitvoeren.

Voor wie

  • Elke natuurlijke persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters te Geraardsbergen,
  • Elke rechtspersoon waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Geraardsbergen,
  • Elke lokale vereniging met niet-commerciële doeleinden, die eigenaar of huurder is van een woning, appartement, gebouw, handelspand,
  • Scholen gelegen in een overstromingsgebied van Geraardsbergen,

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Alle maatregelen ter preventie van wateroverlast, zonder limitatief te zijn, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. Deze maatregelen worden onderworpen aan het voorafgaandelijk technopreventief advies van het departement GIP van de stad Geraardsbergen.

Niet-limitatieve voorbeelden van eventuele maatregelen zijn de aankoop van een hydroboard, het plaatsen van een ommuring of een dompelpomp.

Voorwaarden

  • Het gebouw moet gelegen zijn in het overstromingsgebied van Geraardsbergen zoals vastgesteld door de Vlaamse overheid;
  • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de preventie van wateroverlast ten gevolge van een natuurfenomeen;
  • De totale kostprijs van de aankoop- en/of installatiekosten moet minstens 150 euro bedragen;
  • De premie kan slechts toegekend worden mits voorlegging van de originele aankoop- en installatiefacturen ( bestelbons of kastickets zijn ongeldig) en is slechts geldig voor aankoop- en of installatiekosten gemaakt na 13 november 2010.

De premie bedraagt 50 % van de aankoop- en/of installatiekosten met een maximum van 250 euro per wooneenheid, gebouw, handelspand en/of school. Indien voor een wooneenheid, gebouw, handelspand en/of school meerdere malen een premie wordt aangevraagd, kunnen de gezamenlijke premiebedragen 250 euro niet overschrijden.

Speciale voorwaarden:

De installatie moet altijd aanwezig blijven na datum van de uitbetaling van de premie en mag onder geen enkel beding worden verwijderd.

Indien de premietrekker deze verbintenis niet nakomt, zal onmiddellijk tot de terugvordering van de premie worden overgegaan

Hoe aanvragen

  • De aanvraag moet gebeuren op het standaard aanvraagformulier (zie onderaan) en een kopie van het aankoopbewijs.
  • De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van twee jaar na factuurdatum en bezorgd worden bij de dienst duurzaamheid van het stadsbestuur.

Afhandeling

De premie wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend, na volledig onderzoek van het aanvraagdossier, aan de persoon of rechtspersoon aan wie de factuur van de aankoop is gefactureerd.

Aanvragen die geweigerd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen doet tevens uitspraak over alle betwistingen.

Premies uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, onverminderd de eventuele gerechtelijke vervolgingen.