Wateroverlast

Maatregelen bij wateroverlast

In november 2010 werd het Denderbekken, Geraardsbergen niet in het minst, getroffen door ernstige overstromingen.

In mei-juni 2016 werden verschillende gemeenten, niet in het minst Viane, Moerbeke, Atembeke, Zandbergen, Onkerzele getroffen door een uitzonderlijke situatie en wolkbreuk met zware overstromingen tot gevolg.

Wat zijn nu de oorzaken? Wat zijn de gevolgen? En hoe kunnen we anticiperen op het fenomeen wateroverlast?

Langs deze weg willen we u op de hoogte houden.

Dringende hulp nodig bij wateroverlast?

Bel het noodnummer 112 of brandweer 054 43 43 00.

Meldingsformulier wateroverlast

Met onderstaand formulier 'Melding wateroverlast' kan u aan de dienst Duurzaamheid laten weten waar zich een situatie van wateroverlast heeft voorgedaan.

SMS-dienst bij risico wateroverlast

Blijf bij risico wateroverlast op de hoogte via sms.

Om bij een mogelijke ramp in de toekomst beter te communiceren wil het stadsbestuur de inwoners die in een watergevoelige straat wonen, informeren via sms. Extra voordeel is dat we zo ook inwoners bereiken die op dat ogenblik niet thuis zijn.

Inwoners die van deze dienst willen gebruikmaken kunnen via onderstaand formulier hun gsm nummer melden aan het stadsbestuur. 

Het is mogelijk om meerdere gsm-nummers per adres door te geven, maar dan moet u meerdere formulieren invullen. De gsm-nummers zullen uitsluitend bij watersnood worden gebruikt en worden niet aan derden doorgegeven.

In de loop van 2018 wordt de sms-dienst opgenomen in het federale waarschuwingssystteem 'BE-Alert'. Schrijf u dus zeker daar ook al voor in. We starten geleidelijk met de overschakeling.

Meerlaagse waterveiligheid

Door verdere verstedelijking en de invloed van klimaatverandering op het watersysteem worden we steeds vaker met overstromingen geconfronteerd.

We kunnen de risico’s op schade door overstroming maximaal terugdringen als we samen, overheid én burgers, inzetten op voorkomen, beschermen en paraatheid.
Het overstromingsrisicobeleid dat Vlaanderen toepast, is dat van de meerlaagse waterveiligheid: preventie, protectie en paraatheid; de strategie van de '3 P’s'. Meerlaagse waterveiligheid staat namelijk voor een combinatie van maatregelen die de kritieke overstromingen beheersen (protectie), maatregelen die de schade door overstromingen voorkomen of verminderen (preventie) en maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn wanneer een overstroming zich toch voordoet (paraatheid).

In het plan van aanpak tegen overstromingen van de stad, zijn sinds 2016 bijkomende acties opgenomen:

  1. opmaak hemelwaterplan (zie artikel stadsmagazine maart 2017 en onderstaande info),
  2. individuele bescherming van overstromingsgevoelige gebouwen: adviesverstrekking (zie artikel stadsmagazine)
  3. betrokkenheid van burgers bij paraatheid optimaliseren,
  4. crisiscommunicatie optimaliseren.

 De Vlaamse overheid werkt aan een overstromingsrisicobeheerplan voor de Dender. 

Infomarkt Water

Diverse projecten die kaderen in de aanpak van wateroverlast waren eind 2017 in een fase beland waarbij de stad de getroffen inwoners wilde inlichten over de stand van zaken en hen de kans op feedback wil geven.

Op 22 februari 2018 heeft daarom in het Koetshuis de ‘Infomarkt Water’ plaats gevonden.

Hemelwaterplan

Het hemelwaterplan is één van de acties waarmee de stad overstromingen wil aanpakken. Het eindrapport van de 1e fase bevat een aantal maatregelen die soelaas moeten bieden voor de locaties die in mei-juni 2016 met wateroverlast te kampen hebben gehad, bvb. opvang van afstromend hemelwater, inschakelen van retentiegebieden, herwaardering grachtenstelsel, erosiebestrijding, optimaliseren riolering, etc.

Benieuwd naar de plannen in uw deelgemeente? Download hieronder het hemelwaterplan (eindrapport van fase 1) en bekijk in hoofdstuk 5 de voorgestelde maatregelen per deelgebied of de kaarten in de bijlagen.

Hierop volgend is fase 2 opgestart. Daarin bereiden we de uitvoeringsdossiers voor een aantal prioritaire maatregelen voor. Van zodra de voorontwerpen klaar zijn, zullen die besproken worden met de omwonenden.