Windturbines in Geraardsbergen

Windturbines in het noordwesten van Geraardsbergen

De zone in het westen van het grondgebied van Geraardsbergen, tussen het bedrijventerrein Diebeke en gemeente Lierde, komt in het windbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen naar voor als een ruimtelijk goede zone om windturbines te ontwikkelen.

Het lokaal bestuur heeft percelen in eigendom in die zone en laat nu door het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) onderzoeken welke geschikt zijn om een windturbine op te laten zetten. Eens duidelijk is geworden op welke percelen een windturbine mogelijk is, zal het lokaal bestuur een ontwikkelaar aanstellen die op haar voorwaarden de vergunningen zal indienen en de windturbines zal bouwen en uitbaten.

Het lokaal bestuur neemt op die manier de windontwikkeling in eigen handen in plaats van het louter te ondergaan. Dat biedt heel wat voordelen en kansen op lokale meerwaarden voor de inwoners van Geraardsbergen.

Hou de website in de gaten voor alle informatie over dit project en hoe en wanneer er communicatiemomenten zullen plaatsvinden.

Onderzoek i.s.m. VEB

De gemeenteraad keurde op 27 april 2021 het samenwerkingsverband met het Vlaamse EnergieBedrijf (VEB) goed. Het VEB zal het lokaal bestuur begeleiden bij de zoektocht naar de meest geschikte gronden in de vermelde zone.

Waar de windturbines zullen komen ligt dus nog niet vast, immers niet alle percelen zullen geschikt blijken. Pas als duidelijk is welke percelen het meeste potentieel hebben, kan werk gemaakt worden van een projectoproep naar projectontwikkelaars voor de bouw en exploitatie van windturbines. Ook daar zal het VEB het lokaal bestuur in begeleiden.

Ruimtelijk goede zone

Windturbines kunnen niet overal geplaatst worden door de grote impact op het landschap en de omgeving. Maar waar kunnen die windturbines dan het best komen? De Provincie Oost-Vlaanderen maakte daarom het beleidskader wind op (dat onderdeel is van het provinciaal ruimtelijk structuurplan) voor potentiële inplantingslocaties.

De provincie Oost-Vlaanderen denkt ook al op langere termijn na: ten slotte maken windturbines ook een belangrijk deel uit van ons Energielandschap in 2050 waarvoor reeds een visie is opgemaakt voor het Denderland.

Meerwaarden voor de Geraardsbergenaars

Door zelf initiatief te nemen, kan het lokaal bestuur een aantal eisen opleggen aan de energieproducenten die de windturbines beheren. Het lokaal bestuur wil dat de winst en de meerwaarde van de turbines maximaal terugvloeien naar Geraardsbergen en haar inwoners, want 'in Geraardsbergen waait de wind voor iedereen'. Het lokaal bestuur Geraardsbergen streeft namelijk naar minstens 50% rechtstreekse participatie via energiecoöperaties die de ICA-principes respecteren, voor alle hernieuwbare energieprojecten die niet uitsluitend voor eigen energiegebruik opgericht worden.

Enkele voordelen voor jou:

  • Je kan mee investeren in de windturbines
  • Omdat dat moet gebeuren via rechtstreekse participatie, kan je stemmen hoe de winsten uit die windturbines worden besteed. Het bestuur streeft naar minstens 50% rechtstreekse participatie!
  • De winduitbater(s) moeten bijdragen aan het op te richten Omgevingsfonds. Wil je weten wat dat is – ga eens kijken bij het Omgevingsfonds van het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke
  • De winduitbaters moeten zorgen voor nog extra meerwaarden. Het zal aan hen zijn om met goede voorstellen naar voor te komen.

Actueel – november 2023

In 2021 voerde het VEB (Vlaams Energie Bedrijf) een haalbaarheidsstudie uit om de risico’s en positieve aanknopingspunten van de percelen van het lokaal bestuur die gelegen zijn in die goede ruimtelijke zone in kaart te brengen. Zo kwam men eind 2022 uiteindelijk uit bij 14 clusters, verspreid over 50 geschikte percelen en met een potentieel van 10 windturbines.

Op de gemeenteraad van 28 november werd de intentie goedgekeurd om een oproep te lanceren naar projectontwikkelaars voor die 50 percelen. De projectontwikkelaars kunnen tot 5 april 2024 vóór 12u een projectvoorstel indienen naar duurzaamheid@geraardsbergen.be waarbij ze een plan van aanpak moeten uitschrijven voor verschillende beoordelingscriteria vastgelegd in een leidraad. De aanvankelijke deadline van 20 maart 2024 werd uitgebreid naar 5 april 2024 voor 12 uur, zodat je als indiener meer tijd hebt om een kwalitaitief voorstel te kunnen uitwerken.

De projectontwikkelaars kunnen de leidraad, haalbaarheidsstudie en overzicht percelen tot eind december 2023 opvragen door een mail te sturen naar duurzaamheid@geraardsbergen.be. De deelnemende projectontwikkelaars kunnen vragen stellen en/of opmerkingen maken over de gunningsleidraad en de andere delen van de leidraad. Deze vragen en opmerkingen kunnen uitsluitend worden gesteld via het e-mailadres duurzaamheid@geraardsbergen.be en tot uiterlijk datum 20/01/2024 minus 12 dagen. De vragen en/of opmerkingen dienen door de Kandidaat gegroepeerd te worden ingediend. De vragen en/of opmerkingen die tijdig zijn overgemaakt, zullen uiterlijk datum 08/02/2024 minus 8 dagen worden beantwoord via datzelfde forum

Na indiening (05/04/2024) worden de projectvoorstellen beoordeeld door een beoordelingscommissie en kan de aanstelling van de projectontwikkelaar op de gemeenteraad van mei 2024 worden goedgekeurd.

Na aanstelling is het dan aan de projectontwikkelaar om de vergunningsaanvraag voor te bereiden.

Echter, voor dat gebeurt moet er nog veel bestudeerd en vooral gecommuniceerd worden! Uiteraard zijn aspecten zoals geluid en slagschaduw van groot belang. Lees meer over windturbines in deze veelgestelde vragen.

page-theme-list-overview-title