Lokale premie wateroverlast waterbeschermende maatregelen

Inwoners op het hele grondgebied van Geraardsbergen kunnen een premie krijgen voor de helft van de kosten met een maximum van 250 euro, als ze waterbeschermende werken aan hun huis uitvoeren, zoals; het aanbrengen van waterdichte coating - het plaatsen van schotten of drempels - in heel uitzonderlijke gevallen pompen.

Voor wie

 • Elke natuurlijke persoon ingeschreven in de bevolkingsregisters te Geraardsbergen;
 • Elke rechtspersoon waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Geraardsbergen;
 • Elke lokale vereniging met niet-commerciële doeleinden, die eigenaar of huurder is van een woning, appartement, gebouw, handelspand;
 • Scholen gelegen op het grondgebied van Geraardsbergen.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Alle maatregelen ter protectie van wateroverlast ten gevolge van een natuurfenoneem (bij hevige regenval), zonder limitatief te zijn, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring.

Niet-limitatieve voorbeelden van eventuele maatregelen zijn; de aankoop van een hydroboard - het plaatsen van een ommuring of drempel voor inrit - het aanbrengen van een membraan of waterdichte coating - in uitzonderlijke gevallen het plaatsen van een dompelpomp.

Voorwaarden

 • Het gebouw moet gelegen zijn op het grondgebied van Geraardsbergen;
 • De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de protectie van wateroverlast ten gevolge van een natuurfenomeen;
 • De totale kostprijs van de aankoop- en/of installatiekosten moet minstens 150 euro bedragen;
 • De premie kan slechts toegekend worden mits voorlegging van foto ('s) van de uitgevoerde werken, mits voorlegging van de originele aankoop- en installatiefacturen (bestelbons of kastickets zijn ongeldig) en is slechts geldig voor aankoop- en of installatiekosten gemaakt na 13 november 2010.

De premie bedraagt 50 % van de aankoop- en/of installatiekosten met een maximum van 250 euro per wooneenheid, gebouw, handelspand en/of school. Indien voor een wooneenheid, gebouw, handelspand en/of school meerdere malen een premie wordt aangevraagd, kunnen de gezamenlijke premiebedragen 250 euro niet overschrijden.

Speciale voorwaarden

De installatie moet altijd aanwezig blijven na datum van de uitbetaling van de premie en mag onder geen enkel beding worden verwijderd.

Indien de premietrekker deze verbintenis niet nakomt, zal onmiddellijk tot de terugvordering van de premie worden overgegaan

Hoe aanvragen

 • De aanvraag moet ingediend worden op het speciaal daartoe bestemde aanvraagformulier, te bekomen bij de dienst Duurzaamheid van het lokaal bestuur of via het thuisloket (zie onderaan deze pagina).
 • Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een kopie van het aankoopbewijs en foto ('s) van de uitgevoerde werken;
 • De aanvraag moet gebeuren binnen een termijn van twee jaar na factuurdatum en bezorgd worden bij de dienst Duurzaamheid van het lokaal bestuur.

Afhandeling

De premie wordt door het college van burgemeester en schepenen toegekend, na volledig onderzoek van het aanvraagdossier, aan de persoon of rechtspersoon aan wie de factuur van de aankoop is gefactureerd.

Aanvragen die geweigerd worden, zullen het voorwerp uitmaken van een gemotiveerde beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Het college van burgemeester en schepenen doet tevens uitspraak over alle betwistingen.

Premies uitbetaald op basis van een bedrieglijke aanvraag zullen teruggevorderd worden, onverminderd de eventuele gerechtelijke vervolgingen.