Komst Kwartier van de Toekomst

Het lokaal bestuur vindt het belangrijk om transparant te communiceren over het Kwartier van de Toekomst. Op deze pagina vind je onderaan de plenaire verslagen terug.

De ministerraad van 20 juli 2022 heeft de kandidatuur van Geraardsbergen weerhouden als gaststad voor het Oost-Vlaamse Kwartier van de Toekomst. Indien alles volgens plan verloopt, komt de kazerne binnen 4 à 5 jaar op ons grondgebied.

Het lokaal bestuur van Geraardsbergen beseft dat niet iedereen even gewonnen is voor het project. Zij trekt daarom volop de kaart van de participatie. Er wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt waarbij alle mogelijke hinder voor bewoners, landbouwers en bezoekers in kaart wordt gebracht. Er volgen verschillende inspraakmomenten en alternatieve locatiemogelijkheden worden bekeken.

Het lokaal bestuur is verheugd dat het Oost-Vlaamse Kwartier van de Toekomst in Geraardsbergen wordt gebouwd. Het biedt dan ook een enorme boost aan de lokale tewerkstelling.

 “De ambitie is om 1.000 à 1.500 nieuwe arbeidskrachten tewerk te stellen in het Kwartier van de Toekomst. Dit zijn niet alleen militairen maar ook burgerpersoneel voor bijvoorbeeld administratieve functies en diensten. Er is dan ook nog de indirecte tewerkstelling via handel en bedrijven. Geraardsbergen en regio rond kent een lage jobratio. Minder dan de helft van de actieve bevolking kan aan de slag in eigen streek. Het aantal werkzoekenden ligt hoger dan het Oost-Vlaams gemiddelde. Gecombineerd met onze positieve bevolkingsgroei hebben we een sterk potentieel om nieuwe krachten voor het kwartier te werven. We hebben gekozen voor de toekomstige groei en bloei van onze stad, in het algemeen belang van onze inwoners”, zegt burgemeester Guido De Padt.

Participatie

Nu het Oost-Vlaamse kwartier van de Toekomst aan Geraardsbergen is toegewezen wil het lokaal bestuur samen met haar burgers en de landbouwers een antwoord zoeken op hun vragen en verzuchtingen.

Er wordt een ruimtelijk herbestemmingsproces opgestart, waarbij in samenspraak met verschillende overheden en organisaties een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt opgemaakt. Tijdens deze procedure worden alle relevante adviesinstanties betrokken en worden inspraakmomenten georganiseerd.

Bij de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vindt ook een alternatievenonderzoek plaats. Er wordt met andere woorden nog steeds gekeken naar andere locaties. Enkel de meest optimale locatie wordt weerhouden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met alle mogelijke milieueffecten op het vlak van mobiliteit, landbouw, fauna en flora, geluid...

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat uit verschillende onderdelen zoals o.a. een startnota, een voorontwerp, een ontwerp en het definitieve plan. Bij de opmaak van de startnota en het voorontwerp horen twee belangrijke inspraakmomenten. Burgers kunnen dan de documenten inkijken en bezwaar aantekenen. Het doorloopproces van een dergelijk ruimtelijk uitvoeringsplan neemt ongeveer 2,5 jaar in beslag. Nadien wordt de bouw van het Kwartier opgestart.

“We hebben een paar maanden geleden onze kandidatuur ingediend om Geraardsbergen een economische boost te geven en te werken aan de toekomst van onze jongeren. Daar blijven we ook 100% achter staan. Dat wil echter niet zeggen dat we geen oren hebben naar de verzuchtingen en vragen van onze bewoners en landbouwers. Ik ben ervan overtuigd dat we door dialoog en inspraak een mooi project kunnen uitbouwen waar iedereen achter staat”, besluit eerste schepen Fernand Van Trimpont.

Noot: de meeting van 25 oktober 2023 werd geannuleerd. Er is dan ook geen verslag beschikbaar.