Lokale premie voor hemelwaterput

De stad geeft een premie voor het plaatsen van een hemelwaterput als de aanleg niet verplicht is volgens de geldende regelgeving inzake hemelwaterputten.

Voor wie

Iedereen die een hemelwaterput met hergebruik plaatst wanneer deze niet verplicht is.

Voorwaarden

De installatie moet voldoen aan de bepalingen van de gemeentelijke verordening en tevens aan de 'code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen'.

Hoe aanvragen

De premie wordt aangevraagd vóór aanvang van de werken.
U vraagt vooraf advies aan de dienst Openbare Werken. Een grondplan op schaal waarop de hemelwaterput en de nodige leidingen zijn aangeduid is nodig.

Kostprijs

De premie bedraagt 50% van de bewezen kosten op factuur, met een maximum basisbedrag van 625,00 euro geïndexeerd.

Reglement

De gemeentelijke verordening van 14 april 2015 betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen of van niet uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen.

Wat meebrengen

Om de premie te kunnen aanvragen dient u het volgende mee te brengen:

  • keuringsattest waterafvoer;
  • facturen van de uitgevoerde werken;
  • foto's van de uitgevoerde werken;
  • identiteitskaart.