Windenergie: hoe denk jij erover?

Geraardsbergen neemt haar klimaatdoelstellingen ernstig, en plant initiatieven om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% te verminderen. De meest opvallende maatregel is uiteraard de komst van windturbines. Ben jij voor of tegen? Of zit je vooral met vragen?

Een expert aan het woord …

Moira Callens van de Provincie Oost-Vlaanderen

Waarom windturbines?

“De meeste energie die we gebruiken komt uit fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardgas. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur op aarde en dat heeft ingrijpende gevolgen voor mens, dier en natuur. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat kan onder andere door over te stappen op bronnen die schone stroom produceren. Zoals wind bijvoorbeeld. Windenergie is bijzonder effectief tegen klimaatverandering. Het opwekken van stroom met windturbines zorgt voor honderd keer minder CO2-uitstoot dan elektriciteit van kolencentrales. En aangezien de wind ook in Vlaanderen waait, kunnen we via windturbines onze eigen stroom maken zonder risico’s op het vlak van brandstofprijzen, raffinaderijen, pijpleidingen, uitputting van grondstoffen …”

Kies de juiste plek

“Provincie Oost-Vlaanderen begeleidt al langer windenergieprojecten, en zorgt ervoor dat de turbines op een goeie manier op de goeie plekken komen te staan. De kennis die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, kunnen we nu inzetten in Geraardsbergen. Dat de stad zelf het initiatief neemt en haar gronden aanbiedt om windturbines op te zetten, is een goeie zet, want nu kan Geraardsbergen eisen vooropstellen aan de projectontwikkelaars. Zo wil Geraardsbergen dat de projectontwikkelaar, die de windturbines gaat bouwen, iets extra’s doet voor de stad en haar inwoners. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen streeft namelijk naar minstens 50% rechtstreekse participatie via energiecoöperaties die de ICA-principes respecteren, voor alle hernieuwbare energieprojecten die niet uitsluitend voor eigen energiegebruik opgericht worden.

De regels zijn (gelukkig) streng

“We moeten ook eerlijk zijn, elke installatie of centrale die energie produceert, heeft nadelen. Dus ook windturbines. Het zijn grote installaties die je in een open landschap van ver kan zien staan. De turbines produceren ook geluid en slagschaduw en ze kunnen lastig zijn voor de vogels en vleermuizen in de buurt. Terecht dat inwoners daar bezorgd over zijn. Windturbines horen dan ook niet lukraak in elk landschap thuis. Daarom vinden we het zo belangrijk om exact te bepalen waar ze kunnen komen én waar niet.”

“Hoe het zit met het geluid en de slagschaduw? Die zijn strikt gereglementeerd door de milieuwetgeving. Zo mag je in je woning nooit meer dan 30 minuten slagschaduw per dag hebben, met een maximum van 8 uur per jaar. Wordt dat overschreden, dan moet de turbine worden stilgezet. Ook de geluidsnormen liggen vast en variëren naargelang de locatie waar de turbines staan. In een industriegebied mogen ze bijvoorbeeld meer lawaai maken dan in een woongebied. De wetgeving is dus heel strikt, om de nadelen van windenergie voor iedereen tot een minimum te beperken.”

Veelgestelde vragen over windturbines

Hoeveel stroom produceren windturbines? Waarom zijn ze zo hoog? Waarom zetten we ze niet allemaal op zee? En hoe zit dat met de normen rond geluid en slagschaduw?

Je vindt heel wat informatie terug in de lijst met veelgestelde vragen die werd samengesteld door de Provincie Oost-Vlaanderen

Windturbines in Geraardsbergen: wanneer mogen we ze verwachten?

De stad heeft samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse EnergieBedrijf (VEB) een project lopen voor windenergie in het noordwesten van Geraardsbergen. De zone komt naar voor als een goede plek voor windturbines in het beleidskader wind van provincie Oost-Vlaanderen (LINK). Ook in de visie op het Energielandschap van de toekomst (Energielandschap Denderland 2050) komt de zone naar voor voor windturbines. De stad zet haar eigen percelen in om daar windturbines op te ontwikkelen. Voordeel daar aan is dat ze dan voorwaarden kan opleggen aan diegene die de windturbines zal bouwen en uitbaten. Voordelen die de inwoners van de stad (en van de buurgemeente Lierde) ten goede zullen komen.

Op welke percelen precies een windturbines kan en zal komen – dat is net voorwerp van het onderzoek dat VEB zal voeren. 

Nadat de meest geschikte locaties bepaald zijn door het VEB zal er naar een projectontwikkelaar gezocht worden die aan de voorwaarden van de stad kan voldoen.

Je leest meer over het project op link projectpagina.