Strategisch Plan Dendervallei omvat acties voor de aanpak van wateroverlast in de Dendervallei

De Dendervallei is gevoelig voor overstromingen en droogte. Hierdoor krijgen Geraardsbergen,
Ninove, Roosdaal, Liedekerke, Denderleeuw, Affligem, Aalst, Lebbeke en Dendermonde te maken met wateroverlast en watertekort. Dat komt door het typische reliëf, maar ook door de toegenomen bebouwing en de klimaatverandering. Dat zal in de toekomst niet anders zijn, tenzij we nu actie ondernemen.

De Vlaamse Waterweg nv, het Departement Omgeving en de Provincie Oost-Vlaanderen bundelden daarom de krachten voor de opmaak van een Strategisch Plan met bijhorend gebiedsprogramma. Dit gebiedsprogramma bevat acties en projecten die focussen op het beschermen van toekomstgerichte locaties, het herstellen van de vallei en ruimte maken voor het overstromende water.

Resultaat van een intensief participatief proces

Het Strategisch Plan is het resultaat van een intensief participatief proces met alle actoren in de
Dendervallei. De voorbije jaren werd samengewerkt met steden en gemeenten, waterbeheerders, middenveldorganisaties, beleidsmakers en inwoners van de Dendervallei.

  • In het najaar van 2023 was er een laatste publieke informatieronde. Op infomarkten en
    buurtspecifieke infosessies kregen inwoners meer informatie over de resultaten van
    verschillende onderzoeken en de manier waarop de alternatieven ten opzichte van elkaar
    werden afgewogen. Dit verliep samen met een uitgebreide overlegronde met alle betrokken besturen.
  • Er werd ook een Strategisch MER uitgevoerd. Dat is een procedure waarbij de milieueffecten van een voorgenomen activiteit, plan, programma of project systematisch in kaart worden gebracht en beoordeeld. Een S-MER zorgt ervoor dat er goed onderbouwde keuzes kunnen gemaakt worden om tot een definitief actieprogramma te komen. Tussen 22 december 2023 en 5 april 2024 werd het ontwerp Strategisch MER (S-MER) door de Vlaamse Waterweg nv voorgelegd aan de adviesinstanties voor formeel advies. Ook het publiek kreeg de kans om het S-MER in te kijken en feedback te geven tussen 22 januari 2024 en 22 maart 2024. De opmerkingen werden verwerkt in een definitieve versie. Er werd ook een verklaring over de Milieueffectenrapportage en hoe de effecten te monitoren opgemaakt door De Vlaamse Waterweg nv. Vervolgens heeft het Team Omgevingseffecten de kwaliteit van het definitieve S-MER beoordeeld en getoetst aan de richtlijnen die zij hebben opgesteld. Hun kwaliteitsbeoordeling van het S-MER werd ontvangen op 26 april 2024.
  • De adviezen en inspraak uit beide feedbackrondes én de manier waarop er rekening mee is gehouden, werden gebundeld in een Adviesnota.
  • Rekening houdend met de verschillende adviezen en inspraak is het Strategisch Plan verder vormgegeven en is er een Uitvoeringsprogramma voor de eerste fase 2024-2026 uitgewerkt.

Het Strategisch Plan, met bijbehorende onderzoeksdocumenten inclusief het Strategisch MER, is te raadplegen via ruimtevoorwater.be/documenten

Vlaamse overheid en Provincie Oost-Vlaanderen geven startschot voor uitrol van eerste reeks acties en projecten

Op 31 mei 2024 keurden de Vlaamse Regering en de Provincie Oost-Vlaanderen het Strategisch Plan goed. De acties en projecten uit het plan zullen stap voor stap worden uitgevoerd. De totale uitvoering zal een 20-tal jaar in beslag nemen en volgens een eerste schatting 130 miljoen euro kosten. Een eerste maatregelenpakket zal al tussen 2024 en 2026 uitgevoerd worden. De belangrijkste knelpunten worden hiermee aangepakt. De Vlaamse Regering, Provincie en gemeenten maakten hiervoor bijna 22 miljoen euro vrij.

Het Strategisch Plan bouwt voort op de vernieuwing van de stuwen op de Dender en de geplande opwaardering van de rivier voor schepen tot 1350 ton tussen Aalst en Dendermonde. Samen met die realisaties moet het zorgen voor een veerkrachtiger Dendervallei.

Alles weten over de maatregelen die het Strategisch Plan omvat? Je leest meer info op
www.ruimtevoorwater.be.

Heb je (ver)bouwplannen?


Een van de maatregelen uit het Strategisch Plan is zoveel mogelijk overstromingsruimte behouden. Het is dan ook belangrijk dat iedere eigenaar of gebruiker van percelen gelegen binnen het overstromingsgebied van de Dender zich bewust is van de mogelijke impact hiervan. Het Strategisch Plan doet immers ook uitspraken over de (bouw)mogelijkheden op deze percelen.


Plan je een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnen het natuurlijk overstromingsgebied van de Dender? Neem dan voor indiening van jouw dossier al contact op met de dienst Stedenbouw via stedenbouw@geraardsbergen.be of 054 31 60 03.