Wateroverlast

Noodgevallen

Dringende hulp nodig bij wateroverlast?

Bel niet naar het noodnummer 112 als er niemand in levensgevaar is als gevolg van de wateroverlast.

Bij wateroverlast kan je de brandweer op de volgende manieren contacteren:

Blijf op de hoogte van noodgevallen via BE-Alert

Iedereen die zich inschrijft op het waarschuwingssysteem BE-Alert wordt meteen via sms, e-mail of telefoon verwittigd als er pakweg een grote brand, stroomonderbreking of overstroming is.

Nog niet ingeschreven? Aarzel dan niet en schrijf je meteen in op www.be-alert.be.

Volg metingen en voorspellingen

Via Waterinfo, een website van de Vlaamse overheid, kan je alle metingen en voorspellingen volgen omtrent overstromingen en droogte. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om waterschade tot een minimum te beperken.

Bezoek het portaal waterinfo.be.

Je woning beschermen tegen wateroverlast

Premie waterbeschermende maatregelen

Inwoners in watergevoelige gebieden kunnen een premie krijgen voor de helft van de kosten met een maximum van 250 euro als ze waterwerende preventiewerken aan hun huis uitvoeren, zoals het aanbrengen van waterdichte coating of membraan, het plaatsen van schotten of drempels of in zeer specifieke gevallen pompen.

Lees alles over de premie "wateroverlast waterbeschermende maatregelen".

Tips om je woning te beschermen

Overstromingen en wateroverlast zijn van alle tijden en kunnen we niet vermijden. Maar met preventieve maatregelen kan je wel de impact van overstromingen en schade aan je gebouw verminderen.

Lees hier alle tips van de Vlaamse Milieumaatschappij om je woning te beschermen.

Bekijk ook de brochure van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid over "overstromingsveilig bouwen en wonen".

Premie hemelwaterput

Een hemelwaterput is een goede hulp in de strijd tegen wateroverlast.

De stad geeft een premie voor het plaatsen van een hemelwaterput als de aanleg niet verplicht is volgens de geldende regelgeving inzake hemelwaterputten.

Lees meer over de premie "hemelwaterput".

Premie infiltratievoorziening

Regenwater zoveel en zolang mogelijk ter plaatse houden is zowel goed in de bestrijding van wateroverlast als voor de aanvulling van de grondwatertafel. 

De stad geeft een premie voor het plaatsen van een infiltratievoorziening als de aanleg niet verplicht is volgens de geldende regelgeving inzake hemelwaterputten.

Lees meer over de premie "infiltratievoorziening".

Plan van aanpak

Door verdere verstedelijking en de invloed van klimaatverandering op het watersysteem worden we steeds vaker met overstromingen geconfronteerd.

We kunnen de risico’s op schade door overstroming maximaal terugdringen als we samen, overheid én burgers, inzetten op voorkomen (Preventie) , beschermen (Protectie) en Paraatheid. Deze strategie van de '3 P’s' wordt ook meerlaagse waterveiligheid genoemd. Meerbepaald de combinatie van maatregelen die de kritieke overstromingen beheersen (protectie), maatregelen die de schade door overstromingen voorkomen of verminderen (preventie) en maatregelen die ervoor zorgen dat we goed voorbereid zijn wanneer een overstroming zich toch voordoet (paraatheid).

In het plan van aanpak tegen overstromingen van de stad, zijn sinds 2016 volgende acties opgenomen:

  1. opmaak hemelwaterplan (zie onderstaande info)
  2. individuele bescherming van overstromingsgevoelige gebouwen
  3. betrokkenheid van burgers bij paraatheid optimaliseren
  4. crisiscommunicatie optimaliseren

 De Vlaamse overheid werkt aan een overstromingsrisicobeheerplan voor de Dender, gekend onder het project Ruimte voor Water.

Hemelwaterplan

Het hemelwaterplan is één van de acties waarmee de stad overstromingen wil aanpakken. Het eindrapport van de 1e fase bevat een aantal maatregelen die soelaas moeten bieden voor de locaties die in mei-juni 2016 met wateroverlast te kampen hebben gehad, bvb. opvang van afstromend hemelwater, inschakelen van retentiegebieden, herwaardering grachtenstelsel, erosiebestrijding, optimaliseren riolering, etc.

Benieuwd naar de plannen in uw deelgemeente? Download hieronder het hemelwaterplan (eindrapport van fase 1) en bekijk in hoofdstuk 5 de voorgestelde maatregelen per deelgebied of de kaarten in de bijlagen.

Hierop volgend is fase 2 opgestart. Daarin bereiden we de uitvoeringsdossiers voor een aantal prioritaire maatregelen voor. Van zodra de voorontwerpen klaar zijn, zullen die besproken worden met de omwonenden.